[ صفحه مشاهده تعرفه تبلیغات در انجمن ستاره شرقی ]

[ Screen advertising prices in setaresharghi ]
[لیست قیمت بنر]
ADS 1

تبلیغات بنر عمودی در بالای سایت

اندازه بنر : 60 - 648
قیمت : 20000 تومان
قیمت بنرافقی برای 2 ماه :

35000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید
ADS 1

تبلیغات بنر عمودی در بالای سایت

اندازه بنر : 60 - 648
قیمت : 20000 تومان
قیمت بنرافقی برای 2 ماه :

35000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید

[پاپ آپ]
ADS 8

پاپ آپ


[لیست قیمت بنرهای افقی]
ADS 6

تبلیغات بنر افقی در بالای سایت

اندازه بنر : 240 - 120
نداریم
برای خرید این جایگاه کلیک کنید

[تبلیغات متنی]
ADS 8

پاپ آپ

لینک فالو
قیمت : 5000 تومان
لینک فالو برای 2 ماه :

8000 تومان

برای خرید این جایگاه کلیک کنید